Lao DECIDE Info - ຂໍ້ມູນສຳລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ລົງຊື່ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ ລົງທະບຽນ
English

ກ່ຽວກັບ

ລາວ ດີຊາຍ ອິນໂຟ ເປັນຄວາມຄິດລິເລີ່ມຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ມີຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ໃສ່ໃຈໃນການປັບປຸງເພື່ອແກ້ໄຂ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຂໍ້ໄຂບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆທີ່ເປັນທາງການ ສຳລັບການວາງແຜນທາງດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເພື່ອການຕັດສິນໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໃນ ສປປ ລາວ.
ຕະໜ່າງເຄືອຂ່າຍເວທີຖະແຫຼ່ງນະໂຍບາຍນີ້ ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການເຊື່ມໂຍງທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນທາງການ ເຊິ່ງໄດ້ມາຈາກ ຂະແໜງການພາກສ່ວນຕ່າງໆ ລວມໄປເຖິງຂົງເຂດລະດັບການຈັດຕັ້ງທຸກໆຂັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າບັນດາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃນເວທີຖະແຫຼ່ງນະໂຍບາຍ ລາວ ດີຊາຍ ອິນໂຟ ນີ້ ຈະເປັນ ກຳມະສິດຂອງບັນດາສະຖາບັນຕ່າງໆ ທີ່ເປັນອົງກອນ ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ກໍ່ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ສິດ ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຄວາມຕ້ອງການໃນການຊົມໃຊ້ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ໂດຍຜ່ານຊຸດອຸປະກອນເຄື່ອງມືນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນພື້ນຖານຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນໃນທົ່ວປະເທດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການສຳຫຼວດທາງດ້ານພູມມີປະເທດ, ການຄົ້ນຫາຂໍ້ສົງໃສ, ການວິເຄາະ ແລະ ການອັດບັນທຶກ ຫຼື ດາວໂຫຼດເອົາຂໍ້ມູນເປັນຕົ້ນ. ເວທີຖະແຫຼ່ງນະໂຍບາຍ DECIDE ແມ່ນຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອນຳສະເໜີເຄື່ອງມືຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການຊົມໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນແມ່ນຈະລວມມີທັງແຜນທີ່ທາງການສຳຫຼວດແບບທຳມະດາສຳລັບຜູ້ເລີ່ມຫັດ ຈົນກ້າວໄປ ເຖິງເຄື່ອງມືຂັ້ນສູງໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທາງການສຳຫຼວດທີ່ຄວບຄຸມພື້ນທີ່ອານາເຂດກວ້າງໄກ ສຳລັບຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມເຕືມ ປະສົບການໃນການວິເຄາະ, ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັນສຳລັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກໍ່ແມ່ນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການຈັດການຂອງຮູບແບບ ແທດເໝາະຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນການນຳໃຊ້ເປັນສ່ວນບຸກຄົນ. ເວທີຖະແຫຼ່ງນະໂຍບາຍ ລາວ ດີຊາຍ ອິນໂຟ ຍັງແມ່ນເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂອງການຄວບຄຸມພື້ນທີ່ອານາເຂດທີ່ກວ້າງໄກ ແລະ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ລະຫວ່າງຂະແໜງການຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ.
ເວທີຖະແຫຼ່ງນະໂຍບາຍນີ້ ໄດ້ມີການດຳເນີນງານເບື້ອງຕົ້ນດ້ວຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຂັ້ນບ້ານ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ທົ່ວປະເທດໃນປີ 2005, ແລະ ມາເຖິງປະຈຸບັນນີ້ ກໍ່ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂໍ້ມູນໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ ໂດຍການນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ ຈາກການສຳຫຼວດການກະສິກຳ ໃນປີ 2010/11 ມາລວມເຂົ້າໃສ່, ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັນໃນອານາຄົດອັນໃກ້ນີ້ ກໍ່ອາດມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະພະຍາຍາມເອົາຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດ ກ່ຽວກັບການເຊົ່າທີ່ດິນ ແລະ ການສຳປະທານທີ່ດິນ ໃນທົ່ວປະເທດ ມາລວມເຂົ້າໃສ່ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກເຮັດໃຫ້ ລະຫວ່າງລະບຽບການຕ່າງໆ ແລະ ພື້ນທີ່ອານາເຂດທີ່ກວ້າງໄກ ມີການເຊື່ອມໂຍງເປັນຢ່າງດີຕໍ່ກັບການວາງແຜນທາງດ້ານການພັດທະນາ.

ຄູ່ຮ່ວມມື

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວ

ສູນສະຖະຕິແຫ່ງຊາດ (LSB) ພາຍໃຕ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແມ່ນຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ໜ້າທີ່ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການຮີບໂຮມ, ການດໍາເນີນງານ, ການວິເຄາະ ແລະ ການລາຍງານທາງດ້ານຕົວເລກສະຖິຕິ ຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບ ແນວໂນ້ມ ການພັດທະນາ ຂອງ ສປປ.ລາວ, ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ຍັງມີມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານ ກັບໜ່ວຍງານ ອົງກອນຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບໃຫ້ຂໍ້ມູນຕົວເລກສະຖິຕິ. ນອກເໜືອໄປຈາກນັ້ນ LSB ຍັງມີໜ້າທີ່ສະໜອງ ຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິໃຫ້ແກ່ບັນດາໜ່ວຍງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ ແລະ ລັດ ໂດຍຜ່ານຂະແໜ່ງການພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ຂົງເຂດລະດັບການຈັດຕັ້ງທຸກໆຂັ້ນ, ທັງນີ້ກໍ່ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຕ່າງໆນາໆປະການເຊິ່ງອາດຈະເປັນ ການຊອກຄົ້ນຫານະໂຍບາຍ ແລະ ການຕິດຕາມສັງເກດການ, ການວາງແຜນການ ແລະ ການວິເຄາະ ທາງດ້ານພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ອີກບາດກ້າວ ນຶ່ງທີ່ນຳໄປສູ່ ການນຳໃຊ້ສະຖິຕິ ເພື່ອການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ ບໍ່ແມ່ນມີຂຶ້ນເພື່ອໃຊ້ສະເພາະສຳລັບການວາງແຜນ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອການປະຕິບັດງານໃນການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນຕາມວັດຖຸປະສົງ ຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ ເຊັ່ນ: ວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກການເປັນ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020. ຕົວເລກຂໍ້ມູນທາງສະຖະຕິຍັງເປັນເຄື່ອງມື ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດລາວ ບັນລຸໜ້າທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຕົນ ພາຍໃນຂອບເຂດໂຄງຮ່າງວຽກງານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພູມມີພາກ ແລະ ຂອງໂລກ.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ:
ຖະໜົນຊຽງຍືນ, ບ້ານສີຖານເໜືອ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ.ລາວ
ໂທ: +856 21 214740; ອີເມວລ: nscp@etllao.com
http://lsb.gov.la

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2011 ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກາດການສ້າງຕັ້ງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ຂຶ້ນ ໂດຍໄດ້ໂຮມເອົາ ອົງການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແຫ່ງຊາດ, ກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການຈຳນວນໜຶ່ງ ຂອງກົມປ່າໄມ້ ໃນເມື່ອກ່ອນເຂົ້າມາເປັນກະຊວງໜຶ່ງ. ສຳລັບແຜນການທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສົກປີ 2011-2015 ສະບັບຮ່າງ ແມ່ນຜົນຈາກການຮວບຮວມເອົາບັນດາແຜນການຍ່ອຍຂອງ ກຊສ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆເຂົ້າກັນ, ຊຶ່ງແຜນການດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 7 ສົກປີ 2011-2015. ເພາະສະນັ້ນ, ທາງ ກຊສ ເຫັນວ່າມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີຂໍ້ມູນ ແລະ ຂ່າວສານ ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຮ່າງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ:
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ.ລາວ
http://monre.gov.la

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະແໜງກະສິກຳ (ADS) ສົກປີ 2011-2020 ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 7 (ຜພສສຊ), ຊຶ່ງທາງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກກປ) ເຫັນວ່າມັນມີຄວາມຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມ ແລະ ກຳນົດແຜນການ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງຂະແໜງການຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ, ການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ. ຊຶ່ງຂໍ້ມູນສະຖິຕິກະສິກຳປີ 1999 ແລະ ປີ 2010/2011 ຈະເປັນຖານຂໍ້ມູນອັນຕົ້ນຕໍໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການໃນການຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບ, ການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ການວາງແຜນການ.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ:
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ.ລາວ
http://www.maf.gov.la

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ

ສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) ເປັນສູນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ເບີນ, ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ເພື່ອການຊອກຄົ້ນຫາ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ໜ້າທີ່ຂອງສູນ ແມ່ນໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແກ່ບັນດາປະເທດທາງພູມມີພາກເໜືອ, ໃຕ້ ແລະຕາເວັນອອກໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍການຄົ້ນຫາທາງດ້ານ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ, ການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການພັດທະນາຮູບການຄວາມຄິດ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງມືຕ່າງໆ, ການເພີ່ມທະວີຈິດສຳນຶກ ແລະ ການແນະນຳທາງດ້ານນະໂຍບາຍ. CDE ແມ່ນຈະມຸ້ງຄວາມສົນໃຈໄປທີ່ ການບໍລິຫານຈັດການແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ໂດຍໃຫ້ມີເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບການພັດທະນາໃນພາກພື້ນ, ແລະ ການເຂົ້າໄປມີບົດບາດເພຶ່ອການບັນເທົາສະພາບການ ທີ່ເກີດຈາກເຫດການຕ່າງໆຈາກການປ່ຽນແປງໃນໂລກ. ສູນ CDE ນີ້ ຍັງສະໜັບສະໜູນ ຫຼັກແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນແຕ່ເປັນຮອງ, ການໃຫ້ອຳນາດ (ເປີດໂອກາດ) ແລະ ການຮ່ວມມື ເຊິ່ງຈະມີການຮັບຮອງໃຫ້ ຄວາມສຳຄັນ ໃນການຊອກຄົ້ນຫາ, ການວາງແຜນການ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ. ນອກນັ້ນ ສູນ CDE ຍັງໃຫ້ການ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນຮູບແບບຂອງຄວາມຄິດ ເພື່ອການລິເລີ່ມຂອງ ລາວ ດີຊາຍ ອິນໂຟ ນີ້.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ:
ສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) ໃນ ສປປ.ລາວ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ(MoNRE), ໃນເຂດສຳນັກງານນາຍົກ, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ.ລາວ
ໂທ: +856 30 9881648; ອີເມວລ: nccr@laopdr.com
http://www.cde.unibe.ch

ອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື ສະວິດ

ຫ້ອງການເພື່ອການຮ່ວມມື ປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ແມ່ນອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ. ຫ້ອງການ (SDC) ນີ້ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການປະສານງານໂດຍລວມ ໃນກິດຈະກຳ ດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື ກັບບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ໂດຍສະຫະພັນ ສະວິດສ ຫຼື ປະເທດສະວິດເຊີແລນ. ເປົ້າໝາຍຂອງການຮ່ວມມືທາງດ້ານການພັດທະນາແມ່ນ 1. ເພື່ອເປັນ ການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແບບສາມາດ ລ້ຽງຕົວເອງໄດ້ ແລະ ມີສະພາບເປັນເອກະລາດ, 2. ເພື່ອເປັນການກ້າວໄປສູ່ການປັບປຸງແກ້ໄຂທາງດ້ານເງື່ອນໄຂຂອງການຜະລິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ, 3. ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຫາຂໍ້ແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 4. ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ທາງດ້ານການບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ດີຂື້ນ. ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມ ເພີ່ມພູນໃນການໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ດີສຳລັບການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຫ້ອງການ SDC ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນ ແກ່ການລິເລີ່ມ ລາວ ດີຊາຍ ອິນໂຟ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການນຳສະເໜີໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ:
192/1 ຖະໜົນສີບຸນເຮືອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ.ລາວ
ໂທ: +856 21 251 794/5
http://www.sdc.admin.ch

ພື້ນຖານຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຂໍ້ໄຂບັນຫາທີ່ສຳຄັນທາງດ້ານການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ທີ່ລວມມີໃນເວທີຖະແຫຼ່ງນະໂຍບາຍ DECIDE

ການສຳຫຼວດຜົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ໃນປີ 2005

ການສຳຫຼວດຜົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ໃນປີ 2005 ເປັນການສຳຫຼວດປະຊາກອນໃນລາວຄັ້ງທີ່ ສາມ ແລະ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ທີ່ມີການດຳເນີນການຈາກລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ສູນນີ້ໃນເມື່ອກ່ອນມີຊື່ວ່າ ກົມສະຖິຕິ ຫຼື DoS) ໃນເດືອນມີນາ ປີ 2005 ເຊິ່ງນັບວ່າ ເປັນເວລາ ສິບ ປີ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການສຳຫຼວດປະຊາກອນຄັ້ງທີ ສອງ ຄືໃນປີ 1995 ແລະ ກໍ່ຍັງເປັນການແຈ້ງນັບປະຊາກອນ ທີ່ເຕັມຮູບແບບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເປັນຂໍ໊ມູນທີ່ກວມເອົາຂອບເຂດການສຳຫຼວດທີ່ກ້ວາງຂວາງທີ່ສຸດ, ເພາະໃນນັ້ນໄດ້ລວມມີທັງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບປະຊາກອນ, ການຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ການວ່າຈ້າງແຮງງານ, ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການເກັບກຳເອົາຂໍ້ມູນຈາກທຸກໆຄົວເຮືອນ ແລະ ພາກສ່ວນບຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມສົມບູນນີ້ ກາຍເປັນຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ຂໍ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບການວາງແຜນການ ຂັ້ນປະເທດ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ຍັງມີຂໍ້ມູນຈາກທາງ ຈີພີເອສ (GPS) ເພີ່ມຕື່ມອີກທີ່ໄດ້ເກັບກຳຮວບຮວມ ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງ ບັນດາໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄວ້ໃນຂະນະທີ່ມີການປະຕິບັດການລົງສຳຫຼວດ.

ການປະເມີນກ່ຽວກັບຄວາມທຸກຍາກໃນ ປີ 2005

ໃນເມື່ອຮວບຮວມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ໃນປີ 2003 ກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການບໍລິໂພກໃນລາວ (LECS III), ເຕັກນິກທາງດ້ານສະຖິຕິ (ເຕັກນິກຄາດຄະເນຈາກການສຳຫຼວດຂະໜາດໜ້ອຍ ຫຼື so-called small-area estimation techniques) ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ໂດຍສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) ເພື່ອປະເມີນ ສະຫວັດດີພາບຂອງປະຊາຊົນທຸກໆຄົວເຮືອນ ໃນການສຳຫຼວດປະຊາກອນ. ຜ່ານການສັງຊາຈາກການຮວບຮວມຂໍ້ມູນ ຈຶ່ງສະຫຼຸບຄຳນວນໄດ້ເຖິງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງບັນດາໝູ່ບ້ານ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ. ຖານຂໍ້ມູນນີ້ ແມ່ນຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງໂດຍສະເພາະ ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານຂອງຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ ໃນ ສປປລາວ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມໝາຍເປັນພື້ນຖານຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຂໍ້ໄຂບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບການວາງແຜນການທາງດ້ານພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ການສຳຫຼວດການກະສິກຳ ໃນປີ 2010/2011

ການສຳຫຼວດການກະສິກຳ ໃນປີ 2010/11 ນີ້ເປັນການສຳຫຼວດ ການກະສິກກຳຄັ້ງທີ 2 ໃນ ສປປ ລາວ. ນັບແຕ່ການສຳຫຼວດໃນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຈັດຂຶ້ນຄືໃນປີ 1998/99 ຄັ້ງນີ້ນັບວ່າ ເປັນການປ່ຽນແປງບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນຂະແໜງການກະສິກຳ. ການສຳຫຼວດການກະສິກຳນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈາກ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF) ໂດຍມີ ການສະໜັບສະໜູນຂອງສູນສະຖິຕິ ແຫ່ງຊາດ (LSB), ແລະ ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂອງການເກັບກ່ຽວພຶດຜົນ ແລະ ການລ້ຽງສັດ ຈາກທຸກໆຄົວເຮືອນໃນ ສປປ ລາວ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຍັງໄດ້ເກັບກັບຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງສ້າງຂອງໝູ່ບ້ານ. ລະບົບຮູບແບບຕົວຢ່າງ ຂອງການສຳຫຼວດ ໄດ້ເກັບກຳ ຂໍ້ມູນທີ່ມີລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳການຜະລິດຈາກຫຼາຍກວ່າ 40 ພັນ ຄົວເຮືອນທີ່ມີການປູກຝັ່ງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ເຊິ່ງໃນການເກັບກຳການສຳຫຼວດນີ້ແມ່ນມີຂຶ້ນ ໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 2011 ເຊິ່ງເປັນໄລຍະ ທີ່ໄດ້ມີການເກັບກຳ ເອົາຂໍ້ມູນຈາກການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໃນລະດູຝົນປີ 2010 ແລະ ໃນລະດູແລ້ງ 2010/11.
ຂໍ້ມູນທາງ ຈີພີເອສ ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງທຸກໆໝູ່ບ້ານ ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດຜົນຕາມມາພາຍຫຼັງການລົງສຳຫຼວດ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ ໃຫ້ທິດທາງສຳລັບການວິເຄາະທາງດ້ານພູມມີປະເທດກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດ.

ການອະນຸຍາດເຊົ່າ ແລະ ການສຳປະທານທີ່ດິນ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2010

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ (NLMA) ໄດ້ລິເລີ່ມການພັດທະນາຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ອານາເຂດທີ່ກວ້າງໄກຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງກ່ຽວກັບການຈັດສະຖານທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງຂອງທີ່ດິນການສຳປະທານທີ່ດິນແຫ່ງຊາດໃນປີ 2009. ໂດຍການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງອົງການ ຈີໄອແຊັດ (GIZ) ປະເທດເຢຍລະມັນ ໃນການຈັດສະຖານທີ່ຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງຂອງທີ່ດິນໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ມີການເກັບກຳຮວບຮວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສຳປະທານທີ່ດິນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 2,200 ທີ່ດິນ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໃນນັ້ນແມ່ນໄດ້ລະບຸທີ່ຕັ້ງ, ຂອບເຂດ, ນັກລົງທຶນ, ຈຸດປະສົງການນຳໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ. ເຊິ່ງນີ້ແມ່ນເປັນຖານຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ ແລະ ໜື່ງດຽວ ທີ່ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິງທີ່ສຳຄັນເຖິງຂອບເຂດຂະໜາດສະຖານທີ່ໂດຍລວມ ແລະ ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງຂະໜາດ ຄວາມສາມາດໃນການລົງທຶນທາງທີ່ດິນໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະພື້ນທີ່ອານາເຂດທີ່ກວ້າງໄກ ເຊິ່ງມີການເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ການພົວພັນເຊື່ອມໂຍງກັບ ວິຖີ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນຊົນນະບົດ.

ຖານຂໍ້​ມູນ​​ສຳລັບບທຶນ​ຊວ່ຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​

ຖານຂໍ້​ມູນ​​ສຳລັບບທຶນ​ຊວ່ຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ ການ​ສ້າງ​ຂື້ນ​ໂດຍ ​ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ​ ແລະ ​ປ່າ​ໄມ້ ​ເພື່ອ​ໃຊ້​ເປັນ​ບ່ອນ​ອິງ​ໃນ​ການປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ອາດສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ວາງ​ແຜນ ​ແລະ ​ຕິດ​ຕາມ​ໂຄງ​ການ. ຖານຂໍ້ມູນດັ່ງ​ກ່າ​ວ​ແມ່ນ​ໄຊ້​ບັນ​ທຶກ​ຂໍ້​ມູນ ການຊວ່ຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາ ​ທີ່ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້​ຮັບ ແລະ ​ເພື່ອ​ສະ​ໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ລາຍ​ຈ່າຍ, ຂໍ້​ມູນຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ, ຂໍ້​ມູນກ່ຽວ​ກັບ​ຂະ​ແໜງ​ການ ​ແລະ​ ພື້ນທີ່ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ. ຖານຂໍ້ມູນນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ທືນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ ອົງການ​ຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ (JICA)​ ແລະ ​ເຂົ້າ​ລະ​ຫັດ​ພື້ນ​ທີ່​ຮ່ວມ​ກັບ ສູນເພື່ອການ​​ພັດ​ທະ​ນາ ​ແລະ​ ສີ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (CDE) ຂອງ ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ເບິນ. ແຜນ​ທີ່​ກຽວ​ກັບ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ໂຄງ​ການ ​ແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ​ວ່ມ​ງານ​ດ້ານ​ການພັດທະນາດີ​ຂື້ນ​ ແລະ ​ຍັງ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​​ຜູ້​ອອກແບບ ​ແລະ ​ວາງ​ແຜນໂຄງ​ການ​​ເຫັນ​ໄດ້ຊ​ອ່ງ​ຫວ່າງ​ແບບ​ພູມ​ສາດ​ຂອງ​ການຊວ່ຍເຫຼືອ​ຕ່າງໆ.
Home
A platform of the Government of Lao PDR
Know more with decide.la