Lao DECIDE Info - ຂໍ້ມູນສຳລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ລົງຊື່ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ ລົງທະບຽນ
English
ກະລຸນາລົງຊື່ທີ່ຖືກຮອງຮັບຂອງທ່ານ:
ໄໝ່: ກະລຸນາໃຊ້ອີເມວ ທີ່ທ່ານໃຊ້ໃນຕອນລົງທະບຽນ.