Lao DECIDE Info - ຂໍ້ມູນສຳລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ລົງຊື່ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ ລົງທະບຽນ
English

ດາວໂຫຼດ

ດາວໂຫຼດ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ, ເຊິ່ງປະກອບມີບົດລາຍງານທາງດ້ານການວິເຄາະ ແລະ ວິຊາການ ທີ່ຂຽນຂຶ້ນຈາກຄວາມຄິດລິເລີ້ມ ຂອງ ລາວ ດີຊາຍ ອິນໂຟ, ພ້ອມທັງໂປແກຣມຄອມພິວເຕີ ຊຸດຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບລະບົບງານການນຳໃຊ້ ຕ່າງໆ ສຳລັບທາງເລືອກໃນການນຳໃຊ້ ທີ່ພ້ອມຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານມາຈາກຂະແໜງການພາກສ່ວນຕ່າງໆ.

ການເຜີຍແຜ່

ລະບົບງານການນຳໃຊ້