Lao DECIDE Info - ຂໍ້ມູນສຳລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ລົງຊື່ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ ລົງທະບຽນ
English

ດາວນ໌ໂຫຼດ

ການເຜີຍແຜ່

ບົດລາຍງານການວິເຄາະ

ແຜນທີ່ກະສິກໍາ ຂອງ ສປປ ລາວ - ສະພາບລວມ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ລະຫວ່າງປີ 1999 ຫາ 2011

ປື້ມແຜນທີ່ເຫຼັ້ມໄໝ່ນີ້ ແມ່ນຜົນງານຈາກການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກປ) ແລະ ສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ ທີ່ໄດ້ຮວບຮວມເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຈາກການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທັງສອງຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງມັນປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນທາງພູມິສາດ (ຂໍ້ມູນແຜນທີ່) ທີ່ນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນເຕັກນິກຂອງຂະແໜງການ ກະສິກໍາທີ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ລະອຽດທີ່ສຸດ. ໃນນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ສະໜອງຂໍ້ມູນແຜນທີ່ລົງເລິກທາງດ້ານສະພາບລວມຂອງຂະແໜງກະສິກໍາພາຍໃນປະເທດ ເທົ່ານັ້ນ, ມັນຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນລັກສະນະພາບທາງວົງກວ້າງທີ່ເຫັນໄດ້ ສະພາບຂອງການປ່ຽນແປງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການສໍາຫຼວດກະສິກໍາ ຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ.
ດາວໂຫຼດແຜນທີ່ສະບັບເຕັມ
1 ກ່ຽວກັບປື້ມແຜນທີ່
2 ສະພາບລວມຂອງຊາດ
3 ພາກສະເໜີ
4 ພາບລວມດ້ານກະສິກໍາ
5 ພືດລົ້ມລຸກ
6 ພືດຢືນຕົ້ນ
7 ສັດລ້ຽງ
8 ເອກະສານອ້າງອີງ
Atlas of Agriculture in the Lao PDR - Patterns and trends between 1999 and 2011

Assessing land investment quality: a methodology to assess the quality of land concessions and leases in the Lao PDR

ດາວໂຫຼດບົດສະຫຼຸບ
ດາວໂລດເອກະສານສະບັບເຕັມ
Assessing land investment quality

ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກຢູ່ບ່ອນໃດ? ແຜນທີ່ດ້ານຄວາມທຸກຍາກຂອງ ສປປ ລາວ ອີງໃສ່ຜົນການສຳຫຼວດ ປະຈຳປີ 2015

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາວິເຄາະແຜນທີ່ດ້ານຄວາມທຸກຍາກທີ່ອີງໃສ່ຜົນການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮືອນຄັ້ງທີ 5 ສົກປີ 2012/13 ຂອງ ສປປ ລາວແລະ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສປະຈໍາປີ 2015. ຕົວຊີ້ວັດດ້ານຄວາມທຸກຍາກໃນແງ່ ການເງິນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໃນແງ່ການເງິນ ໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີແບ່ງຕາມລະດັບການບໍລິຫານ ຄື: ລະດັບແຂວງ ແລະ ລະດັບເມືອງ. ສໍາລັບຕົວຊີ້ວັດຄວາມທຸກຍາກທີ່ບໍ່ແມ່ນໃນແງ່ການເງິນ ແມ່ນມີການພົວພັນກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ແລະ ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ໂດຍໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງໄດ້ໂດຍກົງ. ແຕ່ວ່າ ສໍາລັບຕົວຊີ້ວັດຄວາມທຸກຍາກໃນແງ່ການເງິນ ເຫັນວ່າ ຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ວິທີການຕາມຫຼັກສະຖິຕິ ໂດຍການນໍາໃຊ້ການສໍາຫຼວດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ເພື່ອປະເມີນເບິ່ງອັກຕາດ້ານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ບັນດາຄ່າຂອງບັນດາຕົວຊີ້ວັດຄວາມທຸກຍາກໃນແງ່ການເງິນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
ຜົນຂອງການສໍາຫຼວດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆນັ້ນ ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍຢູ່ໃນລະດັບ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ເຊິ່ງມັນກໍຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການກໍານົດພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເຫັນໄດ້ວ່າຄວາມສໍາພັນກັນລະຫວ່າງຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີຕົວຊີ້ວັດສະເພາະສໍາລັບຈຸດປະສົງ-ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານ. ທັງນີ້ ກໍຍ້ອນວ່າ ການນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດອັນດຽວກັນຈະບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນດ້ານປະສິດທິພາບຂອງຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງໂຄງການໄດ້ເລີຍ.
ດາວໂລດເອກະສານສະບັບເຕັມ
Lao PDR 2015 Census-based Poverty Maps

ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ ເພີ່ມຂຶ້ນບໍ່ສອດຄ່ອງກັນບໍ? ການວິເຄາະດ້ານຄວາມທຸກຍາກທີ່ມີຫຼາຍມິຕິໃນ ສປປ ລາວ

ເລື່ອງລາວຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃນຂົງເຂດອາຊີ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ພັກດັນໃຫ້ມີການພັດ ທະນາທີ່ກ້າວກະໂດດ ເຊິ່ງທຽບເທົ່າກັບ ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ ໃນລະດັບສູງ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງກັບຄວາມກ້າວໜ້າ ດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງປະຊາຊົນ. ແຕ່ວ່າ ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບບັນຫາການພັດທະນາໃນແງ່ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວ ດ້ານເສດ ຖະກິດພຽງດ້ານດຽວ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ. ໃນເອກະສານນີ້ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທັດສະນະຄະຕິທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ຂອງການຂ້າມຜ່ານ ຈາກເສດຖະກິດແບບທໍາມະຊາດ ໄປສູ່ ເສດຖະກິດຕະຫຼາດ. ພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ ຮູບແບບ ວິທີການວິເຄາະດ້ານຄວາມທຸກຍາກທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຫຼາຍມິຕິ ກັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຕົບແຕ່ງແລ້ວ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ລະຫວ່າງປີ 2003 ຫາ ປີ 2013. ຜົນໄດ້ຮັບ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ບໍ່ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍອອກໄປຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ເຊັ່ນ: ອັດຕາ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ໄດ້ມີການເໜັງຕີງໄປ-ມາ, ແລະ ອີກເຄິ່ງໜຶ່ງກໍແມ່ນ ປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ຖືວ່າທຸກຍາກ ມີຢູ່ (37%) ຫຼື ຜູ້ທຸກຍາກແທ້ໆ ມີຢູ່ (13%).
ດາວໂລດເອກະສານສະບັບເຕັມ
Disparities Lao PDR_Bader2016

ການສຳປະທານ ແລະ ເຊົ່າ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ

ເອກະສານຕີພິມສະບັບນີ້ໃຫ້ພາບລວມຂອງປະເທດລາວຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ມີການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການສຳປະທານ ແລະການເຊົ່າທີ່ດິນໃນ ສປປລາວ, ເປັນເອກະສານເຊິ່ງໄດ້ມີການລິເລີ່ມຂຶ້ນເພື່ອຕອບ ສະໜອງຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາໃນການເຈລະຈາຕົກລົງ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຂອງທີ່ດິນ ແລະກໍ່ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕໍ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການໃຫ້ມີຂໍ້ມູນທີ່ນຳມາຍັງການປະເມີນຄ່າ (ລາຄາ) ທີ່ເປັນ ມາດຕະຖາດໃນທົ່ວປະເທດ. ການວິເຄາະແມ່ນອິງໃສ່ຖານຂໍ້ມູນຈາກ ລັດຖະບານກ່ຽວກັບການລົງທຶນດ້ານທີ່ດິນ ເຊິ່ງລວມມີທັງ ການອ້າງອີງຈາກຂໍ້ມູນທາງສະຖິຕິ ແລະທາງພື້ນທີ່ອະນາເຂດທີ່ກ້ວາງໄກ, ໂດຍໃຫ້ມີການປະສານລວມເຂົ້າກັບຂອບເຂດດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະຊີວະພາບ (ທຳມະຊາດ) ທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ. ເອກະສານຕີພິມສະບັບນີ້ ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິງຕໍ່ກັບປະເດັ່ນທີ່ສຳຄັນອ້ອມລ້ອມໄປ ດ້ວຍການໂຕ້ເວທີວ່າດ້ວຍການລົງທຶນດ້ານທີ່ດິນ ແລະຍັງໃຫ້ການ ສຶກສາທີ່ມີຄຸນຄ່າ ໃນການຫາມາດຕະຖານສຳລັບການສົມທຽບ ໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະການໃຫ້ຄວາມຮູ້, ເປັນຫຼັກຖານພື້ນຖານ ໃນການວາງແຜນນະໂຍບາຍ.
ດາວໂລດເອກະສານສະບັບເຕັມ
Concessions and Leases in the Lao PDR

ປື້ມແຜນທີ່ ກ່ຽວກັບ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ

ປື້ມແຜນທີ່ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຫົວນີ້ ​ແມ່ນ​ນຳ​ສະ​ເໜີຊຸດ​ແຜນ​ທີ່​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ລະອຽດ​ຄົບຖ້ວນ​ກ່ຽວກັບ​ພາບ​ລວມດ້ານ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງຢູ່​ສປປ ລາວ. ຊຶ່ງ​ມັນ​ເປັນຄັ້ງທຳ​ອິດທີ່​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາ​ກການ​ສຳຫຼວດພົນລະ​ເມືອງ ​ແລະ ທີ່ຢູ່​ອາ​ໄສ​ປີ 2005 ​ເຂົ້າມາ​ກຳນົດສ້າງ​ເປັນ​ແຜນ​ທີ່​ທີ່​ມີ​ນະພາບສູງ ແລະ ມີລັກສະນາເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທັງແຍກໃຫ້ເຫັນການແຈກຢາຍທາງດ້ານຂໍ້ມູນ.
ດາວໂລດເອກະສານສະບັບເຕັມ
Socio-economic Atlas of the Lao PDR

ພູມສາດສະແດງຜົນກ່ຽວກັບເຂດຄວາມທຸກຍາກ ແລະຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນ ສປປລາວ

ການ​ສຶກສາກ່ຽວກັບ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ​ແລະ ຄວາມ​ບໍ່ສະ​ເໝີພາບ​ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງນີ້​ແມ່ນ​ນຳ​ສະ​ເໜີຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ລະອຽດສູງກ່ຽວກັບ​ການ​ແຈກ​ຍາຍ​ດ້ານ​ສະຫວັດດີກາ​ນສັງຄົມ​ຢູ່​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ, ຊຶ່ງ​ໄດ້​ກຳນົດ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ຜົນ​ການຄາດ​ຄະ​ເນ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນທີ່​ຂະໜາດນ້ອຍ​ມາ​ໂຮມ​ເຂົ້າກັນ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ​ການ​ສຳຫຼວດການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ ​ແລະ ການ​ຊົມ​​ໃຊ້​ຢູ່​ລາວ​ປີ 2003 ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ການ​ສຳຫຼວດພົນລະ​ເມືອງ ​ແລະ ທີ່ຢູ່​ອາ​ໄສ​ປີ 2005.
ດາວໂລດເອກະສານສະບັບເຕັມ
Socio-economic Atlas of the Lao PDR

Posters

Thematic posters based on village-level data from the Population and Housing Censuses 2005 & 2015

These posters present the spatial patterns of a selection of thematic variables from the Population and Housing Census 2015, along with spatial patterns of changes in those indicators since the Population and Housing Census of 2005.
- Demographic dependency
- Education net enrolment rates
- ການຮູ້ຫນັງສື
- ຄວາມທຸກຍາກ
- ແຫຼ່ງພະລັງງານ
- ສຸຂາພິບານ
- Agro-ecological region and Ethnicity
Report on the results of the Population and Housing Census 2015
Results of population and housing census 2015

Poster maps on village-level infrastructure based on information from the Population and Housing Censuses 2005 & 2015

These posters present spatial patterns of village-level infrastructure and population from the Population and Housing Census 2015, along with spatial patterns of changes in those indicators since the Population and Housing Census of 2005.
- Population distribution
- Schools
- Health facility
- Electrification
- Water supply
- Markets
- Road access
Provisional report on preliminary results of the Population and Housing Census 2015
Socio-economic Atlas of the Lao PDR

ນະໂຍບາຍໂດຍຫຍໍ້

Provincial & District Factsheets on Concessions and Land Leases in Luang Prabang and Xieng Khouang Provinces

The provincial and district facts sheets present key results of an on-going nation-wide inventory of the land concessions.
ດາວໂຫຼດສັງລວມຂໍ້ມູນຂອງເເຂວງ:
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
ດາວໂຫຼດສັງລວມຂໍ້ມູນເມືອງ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ:
ເມືອງ ຈອມເພັດ
ເມືອງ ນ້ຳບາກ
ເມືອງ ນາານ
ເມືອງ ງອຍ
ເມືອງ ປາກອູ
ເມືອງ ປາກແຊງ
ເມືອງ ໂພນທອງ
ເມືອງ ພູຄູນ
ເມືອງ ວຽງຄຳ
ເມືອງ ຊຽງເງີນ
ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ
ດາວໂຫຼດສັງລວມຂໍ້ມູນເມືອງ ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ:
ເມືອງ ຄຳ
ເມືອງ ຄູນ
ເມືອງ ໝອກໄມ
ເມືອງ ໜອງແຮດ
ເມືອງ ແປກ
ເມືອງ ຜາໄຊ
ເມືອງ ພູກູດ
Provincial Factsheets

ການສ້າງພື້ນທີ່ ເພື່ອປັບປຸງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນວິທະຍາສາດ-ການແລກປ່ຽນນະໂຍບາຍ ໃນ ສປປ ລາວ

ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ລະຫວ່າງ ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ. ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ຈຶ່ງໄດ້ມີກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນທາງດ້ານ "ວິທະຍາສາດ-ນະໂຍບາຍ" ຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນວັນທີ 13-14 ກຸມພາ 2014 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຖືວ່າ ທາງດ້ານຫຼັກການແມ່ນ ເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນທາງດ້ານເນື້ອໃນລະອຽດ ໃນທົ່ວປະເທດ. ທາງດ້ານວິຊາການກໍແມ່ນ ແນໃສ່ ໃນການຊອກຫາຄໍາຕອບຕໍ່ກັບບັນດາຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້: ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ບັນດາການນໍາໃນແຕ່ລະຂະແໜງການສາມາດ ຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງ ສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມຮູ້ໃໝ່ ຈາກການຄົ້ນຄວ້າທີ່ເປັນວິທະຍາສາດ? ແລະ ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ຈາກການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຂົາ ໃຫ້ແກ່ບັນດາການນໍາໄດ້ຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ? ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນທາງດ້ານ "ວິທະຍາສາດ-ນະໂຍບາຍ" ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ໜ່ວຍງານ Policy Think Tank ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ, ແລະ ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາປະເທດ ຂອງສະວິສ (KFPE)
ດາວໂລດເອກະສານສະບັບເຕັມ
Policy Brief: Creating Spaces to Improve Science–Policy Exchange in the Lao PDR

ການສໍາປະທານທີ່ດິນແລະສັນຍາເຊົ່າໃນສ. ປ. ປ. ລາວ

ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ຖືໄດ້ວ່າແມ່ນໄລຍະທີ່ ໄດ້ມີການລົງທຶນໃນຂະແໜງທີ່ດິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສູງພໍສົມຄວນ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນຖືກສ້າງໃຫ້ເປັນຄ່ານິຍົມວ່າ ທີ່ດິນແມ່ນກໍາລັງຖືກນໍາມາໃຊ້ ແລະ ມູນຄ່າຈາກການລົງທຶນດັ່ງກ່າວຈະສາມາດນໍາມາພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ແລະ ສາມາດນໍາມາຍົກລະດັບພື້ນຖານການຜະລິດໄດ້. ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ ເຫັນວ່າຍັງຂາດການຄຸ້ມຄອງທີ່ເປັນລະບົບ, ຂໍ້ມູນສາທາລະນະກ່ຽວກັບການເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນ ຮວມເຖິງ ຂອດການວິເຄາະ, ການປຶກສາຫາລືດ້ານເຕັກນິກ ພ້ອມກັບການເຮັດຕົວຈິງ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງເທົ່າທີ່ຄວນ. ສະນັ້ນ ການສັງລວມທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ ເຖິງຜົນຮັບຕົວຈິງທາງດ້ານລາຍລະອຽດ ຈໍານວນຂອງໂຄງການເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ການຂຶ້ນບັນຊີໂຄງການໃນຄັ້ງນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມີຂຶ້ນໃນປີ 2007 ແລະ 2011 ເຊິ່ງແມ່ນລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ BMZ/GIZ. ຈາກນັ້ນ ສູນ CDE ເປັນຜູ້ເຮັດການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ SDC.
ດາວໂລດເອກະສານສະບັບເຕັມ
Policy Brief: Land concessions and leases in the Lao PDR

ເປົ້າຫມາຍ ຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ

ກອງທຶນສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແມ່ນຈໍາກັດ, ດັ່ງນັ້ນການແບ່ງປັນ ໃຫ້ ມີປະສິດທິພາບ ເປັນສິ່ງທີ່ ສໍາ ຄັນໃນການວາງແຜນພັດທະນາ. ວິທການທົ່ວໄປທີ່ຈະເຮັດຂຶ້ນ ນີ້ ແມ່ນເພື່ອ ການປົວແປງ ການກະຈາຍ ການອາໃສ ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທກຍາກໃນ ແຜນທີ່, ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະກໍາ ນົດ ເປົ້າຫມາຍຄວາມພະຍາຍາມ ການ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນເຂດ ທີ່ມີເຫດການຂອງຄວາມທຸກຍາກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ແຕ່ນີ້ເປັນວີການຫຍາບທີ່ມີ ຄວາມສ່ຽງຂາດຫາຍ ໄປ ເປັນສ່ວນ ແບ່ງຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຜູ້ທຸກຍາກ. ບັນຫາຂອງການ ຄົ້ນຄ້ວາຫຼັກຖານສໍາລັບນະໂຍບາຍນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວິທ ການວິເຄາະຢາງ ລະມັດລະວັງ ຂອງຂໍ້ມນພື້ນທາງ ກ້ວາງທີ່ສາມາດເປີດ ເຜີຍໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຽດຮູບແບບທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ ຢ່າງວ່ອງໄວ, ທີ່ສາມາດນໍາ ໄປສູ່ວິທີການທີດີກ່ວາ, ການກໍາ ນົດເປົ້າຫມາຍທີ່ຊັດເຈນດີກວ່າສຸມໃສ່ແຕ່ ທາງ ພູມສາດ ຢ່າງດຽວໃນເຂດທີ່ມີິຄວາມທຸກຍາກ, ແລະ ເພື່ອໃຫ້ມີ ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການວາງ ແຜນພັດທະນາແບບເຊື່ອມສານ ກວ້າງຂຶ້ນ.
ດາວໂລດເອກະສານສະບັບເຕັມ
ນະໂຍບາຍໂດຍຫຍໍ້: ເປົ້າໝາຍໃນການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກທີ່ ສປປລາວ

ອຸປະກອນດ້ານຂໍ້ມູນ

ເອກກະສານຂໍ້ມູນ 2015

Lao DECIDE info ສະຫນັບສະຫນູນ ການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານສໍາລັບການວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ການກໍານົດນະໂຍບາຍຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ໂດຍຜ່ານ ການສົ່ງເສີມ ການພັດທະນາ ຂໍ້ມູນ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຂອງບັນດາຂະແຫນງການຂອງລັດ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບຂັ້ນບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ຕ່າງໆ. Lao DECIDE info ເປັນໂຄງການລິເລີ່ມຫນຶ່ງແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍຂະແຫນງການ ເຊິ່ງໄດ້ຮ່ວມກັບສິບກວ່າກົມ ຈາກ 6 ກະຊວງ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໂຄງການນີ້ແມ່ນໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການຈາກ ສູນຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) ມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ, ປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ ໂດຍມີສາມແຜນງານກິດຈະກໍາຫລັກ ທີ່ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່.
ດາວໂລດເອກະສານສະບັບເຕັມ
ເອກກະສານຂໍ້ມູນ 2015

ແຜ່ນພັບ ປີ 2013

This brochure presents the current status in 2013 of the Lao DECIDE info project and its partners. It includes an overview of available data and a quick manual on how to access these data.
ດາວໂລດເອກະສານສະບັບເຕັມ
ແຜ່ນພັບ ປີ 2013

ຄຳແນະນຳ ແລະເອກະສານຄູ່ມື

ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ ກ່ຽວກັບເວທີຖະແຫຼ່ງນະໂຍບາຍ ແບບອອນລາຍນ໌

ຄູ່ມືແນະນຳຂັ້ນຕອນການນຳໃຊ້ກ່ຽວກັບເວທີຖະແຫຼງນະໂຍບາຍແບບອອນລາຍນ໌. ຄູ່ມືສະບັບນີ້ສະຫນອງກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຂອງເວັບໄຊ໌ Lao DECIDE info.
ດາວໂລດເອກະສານສະບັບເຕັມ
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ ກ່ຽວກັບເວທີຖະແຫຼ່ງນະໂຍບາຍ ແບບອອນລາຍນ໌

ການລາຍງານຂ່າວສານ

ແຜນທີ່ກະສິກໍາ ເຫຼັ້ມໄໝ່ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະຈັດພິມ

ປື້ມແຜນທີ່ກະສິກໍາ ເຫຼັ້ມໄໝ່ ຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 1999-2011 ຈະຖືກນໍາສະເໜີ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2018 ນີ້ ເຊິ່ງຈະມີພິທີເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການທີ່ ໂຮງແຮມ ແລນມາກ ແມ່ຂອງ ຣີເວີຊາຍ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ປື້ມແຜນທີ່ເຫຼັ້ມໄໝ່ນີ້ ແມ່ນຜົນງານຈາກການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກປ) ແລະ ສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ ທີ່ໄດ້ຮວບຮວມເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຈາກການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທັງສອງຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງມັນປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນທາງພູມິສາດ (ຂໍ້ມູນແຜນທີ່) ທີ່ນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນເຕັກນິກຂອງຂະແໜງການ ກະສິກໍາທີ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ລະອຽດທີ່ສຸດ. ໃນນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ສະໜອງຂໍ້ມູນແຜນທີ່ລົງເລິກທາງດ້ານສະພາບລວມຂອງຂະແໜງກະສິກໍາພາຍໃນປະເທດ ເທົ່ານັ້ນ, ມັນຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນລັກສະນະພາບທາງວົງກວ້າງທີ່ເຫັນໄດ້ ສະພາບຂອງການປ່ຽນແປງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການສໍາຫຼວດກະສິກໍາ ຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ.
ຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ສາມາດເຂົ້້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການນໍາສະເໜີ ໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ ໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2018 ເວລາ 08.30-12.00 ໂມງ ທີ່ ໂຮງແຮມ ແລນມາກ ແມ່ຂອງ ຣີເວີຊາຍ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
A new atlas for the Lao PDR about to be published

ການເປີດຕົວລາຍງານການວິເຄາະຄວາມທຸກຍາກປີ 2015

Launching of the Poverty analysis report 2015

ພິທີເຊັນສັນຍາ Lao DECIDE info ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະທີສາມຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ

ລັດຖະບານຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ ໄດ້ລົງນາມເຊັນສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງສະນັບສະໜູນ Lao DECIDE Info ຊຶ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຈະເປັນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ ການສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນ ແລະ ການກຳນົດນະໂຍບາຍ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຣູດ ຮູເບີ (Ruth Huber), ຫົວໜ້າອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ແຫ່ງປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ ປະຈຳພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ (SDC) ເປັນຜູ້ລົງນາມເຊັນສັນຍາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2014. SDC ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ໂຄງການ Lao DECIDE info ແຕ່ປີ 2009, ສືບຕໍ່ຈາກ “ປື້ມແຜນທີ່ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ” (2006–2009). ຊຶ່ງໂຄງການໃນໄລຍະ 3 ນີ້ Lao DECIDE Info ແມ່ນຈະໄດ້ເພີ້ມທະວີຂໍ້ມູນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕັດສິນບັນຫາອັນເປັນພື້ນຖານທີ່ຕິດພັນກັບບັນຫາການພັດທະນາຂອງປະເທດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຈາກ ສູນພັດທະນາ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ. ທືນທີ່ໃຊ້ໃນໄລຍະທີສາມແມ່ນ 4.2 ລ້ານ ໂດລາ (ປະມານ 33.8 ຕື້ ກີບ).
Signing Ceremony Lao DECIDE info officially enters third phase

ພິທີເປີດການນຳໃຊ້: ເວທີແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານລະຫວ່າງຂະແໜງການ Lao DECIDE info

ຂ່າວໜັງສືພິມ
ຂ່າວໂທລະພາບ
Lao web-based information sharing system kicks off

ວິດີໂອໂຄສະນາ