Lao DECIDE Info - ຂໍ້ມູນສຳລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ລົງຊື່ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ ລົງທະບຽນ
English

ດາວໂຫຼດ

ສິ່ງພິມ

ບົດລາຍງານການວິເຄາະ

ການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນ ຂອງລັດຢູ່ ສປປ ລາວ: ການຈຳແນກຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຜົນກະທົບ ຈາກການລົງທຶນໃນຂົງເຂດທີ່ດິນ

ບົດລາຍງານນີ້ ນຳສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ການຂຶ້ນບັນຊີໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນ ຂອງລັດປີ 2017 (LCI) ແລະ ການປະເມີນຄຸນນະພາບການລົງທຶນ (QI) ຢູ່ສປປ ລາວ. LCI ແລະ QI ເປັນຖານຂໍ້ມູນ ຂອງລັດຖະບານ ໂດຍໄດ້ເຊື່ອມສານຂໍ້ມູນ ຈາກບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງລັດ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍການຮ່ວມມືກັນ ຂອງ ກຊສ, ກຜທ, ກປ ແລະ ພບ ໃນຊ່ວງປີ 2016-2017. ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ມີສອງສະບັບ.

ບົດລາຍງານ ສະບັບນ້ອຍ ໃນນາມລັດຖະບານ ນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ແນວໂນ້ມທີ່ສຳຄັນ ຂອງການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນ ຂອງລັດຢູ່ ສປປ ລາວ. ບົດລາຍງານ ສະບັບນີ້ ເຮັດເປັນສະເພາະ ພາສາລາວ ເທົ່ານັ້ນ.

ບົດລາຍງານ ສະບັບສົມບູນ ໃນນາມໂຄງການ ເປັນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແບບເຊື່ອມສານ ລະຫວ່າງ ຂໍ້ມູນ LCI, QI ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອນຳສະເໜີ ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ແນວໂນ້ມ ທີ່ສຳຄັນ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງພື້ນທີ່ໆ ມີການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນ ຂອງລັດຢູ່ ສປປ ລາວ ລວມທັງຜົນກະທົບ ຂອງການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ຕໍ່ກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ, ຊີວິດການເປັນຢູ່, ການຈ້າງງານ ແລະ ອື່ນໆ. ບົດລາຍງານນີ້ ຍັງລວມເອົາຜົນ ຂອງການຈັດລະດັບໃຫ້ຄະແນນໃນການປະເມີນຄຸນນະພາບການລົງທຶນ. ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ມີທັງສະບັບ ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ.
ດາວໂຫຼດບົດລາຍງານສະບັບນ້ອຍ
ດາວໂຫຼດບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນ
Land Lease and Concessions in the lao PDR

ການສຶກສາ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ

ບົດລາຍງານຫຍໍ້ນີ້ ສັງລວມ ຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນ ຈາກການສຶກສາ ບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ ຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາດັ່ງກ່າວ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ oda.decide.laແລະ ທ່ານສາມາດ ສົ່ງຂໍ້ມູນໃໝ່ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມີການອັບເດດ ມາທີ່ info@decide.la ອີເມວ.
ດາວໂຫຼດເອກະສານສະບັບເຕັມ
Stakeholder mapping in agriculture and rural development sector

ປື້ມແຜນທີ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ - ສະພາບລວມ ແລະ ທ່າອ່ຽງຈາກປີ 2005 ຫາ 2015

ປື້ມແຜນທີ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຫຼັ້ມໄໝ່ນີ້ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ ແລະ ລົງເລິກໃນຫຼາຍມິຕິ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ເລິກເຊິ່ງ ທາງດ້ານພູມສັນຖານ ແລະ ສະພາບການໂດຍລວມຂອງ ປະຊາກອນ, ຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆທາງດ້ານສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງພົນລະເມືອງ ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນນັ້ນ ມັນໄດ້ຮວບຮວມເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຂອງການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ທົ່ວປະເທດຈາກການສໍາຫຼວດ ສອງຄັ້ງຫຼ້າສຸດທີ່ຜ່ານມາ ຄືໃນປີ 2005 ແລະ ປີ 2015 ເຊິ່ງມີຂໍ້ມູນລະອຽດທາງດ້ານພູມສາດ ເພື່ອນໍາສະເໜີໃຫ້ເຫັນສະພາບຄວາມເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃນຮູບແບບຊຸດຂໍ້ມູນແຜນທີ່ແບບໄໝ່ທີ່ມີລາຍລະອຽດສະເພາະດ້ານ ທີ່ມາພ້ອມກັບຄໍາອະທິບາຍຕ່າງໆ.
ດາວໂຫຼດແຜນທີ່ສະບັບເຕັມ
00 ສາລະບານ
01 ພາກສະເໜີ
02 ກ່ຽວກັບປະຊາກອນ
03 ການໂຍກຍ້າຍ
04 ການຮູ້ໜັງສື ແລະ ການສຶກສາ
05 ສຸຂະພາບ
06 ຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ
07 ກິດຈະກຳດ້ານເສດຖະກິດ
08 ເງື່ອນໄຂການດຳລົງຊິວິດ
09 ຄວາມທຸກຍາກ
10 ເອກະສານອ້າງອີງ
Socio-Economic Atlas of the Lao PDR - Patterns and Trends from 2005 to 2015

ແຜນທີ່ກະສິກໍາໃນ ສປປ ລາວ - ສະພາບລວມ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ລະຫວ່າງປີ 1999 ຫາ 2011

ປື້ມແຜນທີ່ເຫຼັ້ມໄໝ່ນີ້ ແມ່ນຜົນງານຈາກການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກປ) ແລະ ສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ ທີ່ໄດ້ຮວບຮວມເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຈາກການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທັງສອງຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງມັນປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ (ຂໍ້ມູນແຜນທີ່) ທີ່ນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນເຕັກນິກຂອງຂະແໜງການ ກະສິກໍາທີ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ລະອຽດທີ່ສຸດ. ໃນນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ສະໜອງຂໍ້ມູນແຜນທີ່ລົງເລິກທາງດ້ານສະພາບລວມຂອງຂະແໜງກະສິກໍາພາຍໃນປະເທດ ເທົ່ານັ້ນ, ມັນຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນລັກສະນະພາບທາງວົງກວ້າງທີ່ເຫັນໄດ້ ສະພາບຂອງການປ່ຽນແປງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການສໍາຫຼວດກະສິກໍາ ຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ
ດາວໂຫຼດແຜນທີ່ສະບັບເຕັມ
1 ກ່ຽວກັບປື້ມແຜນທີ່
2 ສະພາບລວມຂອງຊາດ
3 ພາກສະເໜີ
4 ພາບລວມດ້ານກະສິກໍາ
5 ພືດລົ້ມລຸກ
6 ພືດຢືນຕົ້ນ
7 ສັດລ້ຽງ
8 ເອກະສານອ້າງອີງ
Atlas of Agriculture in the Lao PDR - Patterns and trends between 1999 and 2011

ການປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງການລົງທຶນ: ວິທີວິທະຍາໃນການເຮັດການປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງບັນດາໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ດາວໂຫຼດບົດສັງລວມຫຍໍ້
ດາວໂຫຼດເອກະສານສະບັບເຕັມ
ແບບຟອມສອບຖາມ ສຳລັບຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປູກໄມ້
ແບບຟອມສອບຖາມ ສຳລັບຂະແໜງຂຸດຄົ້ນ ແລະ ບໍ່ແຮ່
Assessing land investment quality

ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກຢູ່ບ່ອນໃດ? ແຜນທີ່ດ້ານຄວາມທຸກຍາກຂອງ ສປປ ລາວ ອີງໃສ່ຜົນການສຳຫຼວດ ປະຈຳປີ 2015

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາວິເຄາະແຜນທີ່ດ້ານຄວາມທຸກຍາກທີ່ອີງໃສ່ຜົນການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮືອນຄັ້ງທີ 5 ສົກປີ 2012/13 ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສປະຈໍາປີ 2015. ຕົວຊີ້ວັດດ້ານຄວາມທຸກຍາກໃນແງ່ ການເງິນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໃນແງ່ການເງິນ ໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີແບ່ງຕາມລະດັບການບໍລິຫານ ຄື: ລະດັບແຂວງ ແລະ ລະດັບເມືອງ. ສໍາລັບຕົວຊີ້ວັດຄວາມທຸກຍາກທີ່ບໍ່ແມ່ນໃນແງ່ການເງິນ ແມ່ນມີການພົວພັນກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ແລະ ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ໂດຍໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງໄດ້ໂດຍກົງ. ແຕ່ວ່າ ສໍາລັບຕົວຊີ້ວັດຄວາມທຸກຍາກໃນແງ່ການເງິນ ເຫັນວ່າ ຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ວິທີການຕາມຫຼັກສະຖິຕິ ໂດຍການນໍາໃຊ້ການສໍາຫຼວດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ເພື່ອປະເມີນເບິ່ງອັດຕາດ້ານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ບັນດາຄ່າຂອງບັນດາຕົວຊີ້ວັດຄວາມທຸກຍາກໃນແງ່ການເງິນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
ຜົນຂອງການສໍາຫຼວດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆນັ້ນ ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍຢູ່ໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ເຊິ່ງມັນກໍຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການກໍານົດພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເຫັນໄດ້ວ່າຄວາມສໍາພັນກັນລະຫວ່າງຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີຕົວຊີ້ວັດສະເພາະສໍາລັບຈຸດປະສົງ-ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານ. ທັງນີ້ ກໍຍ້ອນວ່າ ການນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດອັນດຽວກັນຈະບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນດ້ານປະສິດທິພາບຂອງຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງໂຄງການໄດ້ເລີຍ.
ດາວໂຫຼດເອກະສານສະບັບເຕັມ
Lao PDR 2015 Census-based Poverty Maps

ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ ເພີ່ມຂຶ້ນບໍ່ສອດຄ່ອງກັນບໍ? ການວິເຄາະດ້ານຄວາມທຸກຍາກທີ່ມີຫຼາຍມິຕິໃນ ສປປ ລາວ

ເລື່ອງລາວຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃນຂົງເຂດອາຊີ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ພັກດັນໃຫ້ມີການພັດທະນາທີ່ກ້າວກະໂດດ ເຊິ່ງທຽບເທົ່າກັບ ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ ໃນລະດັບສູງ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງກັບຄວາມກ້າວໜ້າ ດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງປະຊາຊົນ. ແຕ່ວ່າ ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບບັນຫາການພັດທະນາໃນແງ່ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວ ດ້ານເສດຖະກິດພຽງດ້ານດຽວ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ. ໃນເອກະສານນີ້ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທັດສະນະຄະຕິທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ຂອງການຂ້າມຜ່ານຈາກເສດຖະກິດແບບທໍາມະຊາດ ໄປສູ່ ເສດຖະກິດຕະຫຼາດ. ພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ ຮູບແບບ ວິທີການວິເຄາະດ້ານຄວາມທຸກຍາກທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຫຼາຍມິຕິ ກັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຕົບແຕ່ງແລ້ວ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ລະຫວ່າງປີ 2003 ຫາ ປີ 2013. ຜົນໄດ້ຮັບ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ບໍ່ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍອອກໄປຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ເຊັ່ນ: ອັດຕາ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ໄດ້ມີການເໜັງຕີງໄປ-ມາ, ແລະ ອີກເຄິ່ງໜຶ່ງກໍແມ່ນ ປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ຖືວ່າທຸກຍາກ ມີຢູ່ (37%) ຫຼື ຜູ້ທຸກຍາກແທ້ໆ ມີຢູ່ (13%).
ດາວໂຫຼດເອກະສານສະບັບເຕັມ
Disparities Lao PDR_Bader2016

ການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນໃນ ສປປ ລາວ

ເອກະສານຕີພິມສະບັບນີ້ໃຫ້ພາບລວມຂອງປະເທດລາວຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ມີການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການສຳປະທານ ແລະ ການເຊົ່າທີ່ດິນໃນ ສປປ ລາວ, ເປັນເອກະສານເຊິ່ງໄດ້ມີການລິເລີ່ມຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາໃນການເຈລະຈາຕົກລົງ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຂອງທີ່ດິນ ແລະ ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕໍ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີຂໍ້ມູນທີ່ນຳມາຍັງການປະເມີນຄ່າ (ລາຄາ) ທີ່ເປັນ ມາດຕະຖານໃນທົ່ວປະເທດ. ການວິເຄາະແມ່ນອິງໃສ່ຖານຂໍ້ມູນຈາກ ລັດຖະບານກ່ຽວກັບການລົງທຶນດ້ານທີ່ດິນ ເຊິ່ງລວມມີທັງ ການອ້າງອີງຈາກຂໍ້ມູນທາງສະຖິຕິ ແລະ ທາງພື້ນທີ່ອານາເຂດທີ່ກວ້າງໄກ, ໂດຍໃຫ້ມີການປະສານລວມເຂົ້າກັບຂອບເຂດດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຊີວະພາບ (ທຳມະຊາດ) ທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ. ເອກະສານຕີພິມສະບັບນີ້ ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິງຕໍ່ກັບປະເດັ່ນທີ່ສຳຄັນເຕັມໄປດ້ວຍການໂຕ້ວາທີວ່າດ້ວຍການລົງທຶນດ້ານທີ່ດິນ ແລະ ຍັງໃຫ້ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນຄ່າ ໃນການຫາມາດຕະຖານສຳລັບການສົມທຽບ ໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້, ເປັນຫຼັກຖານພື້ນຖານ ໃນການວາງແຜນນະໂຍບາຍ.
ດາວໂຫຼດເອກະສານສະບັບເຕັມ
Concessions and Leases in the Lao PDR

ປື້ມແຜນທີ່ ກ່ຽວກັບ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ

ປື້ມແຜນທີ່ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຫົວນີ້ ​ແມ່ນ​ນຳ​ສະ​ເໜີຊຸດ​ແຜນ​ທີ່ ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ລະອຽດ​ຄົບຖ້ວນ​ກ່ຽວກັບ​ພາບ​ລວມດ້ານ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງຢູ່​ ສປປ ລາວ. ຊຶ່ງ​ມັນ​ເປັນຄັ້ງທຳ​ອິດທີ່​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາ​ກການ​ສຳຫຼວດພົນລະ​ເມືອງ ​ແລະ ທີ່ຢູ່​ອາ​ໄສ​ ປີ 2005 ​ເຂົ້າມາ​ກຳນົດສ້າງ​ເປັນ​ແຜນ​ທີ່​ ທີ່​ມີ​ຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ມີລັກສະນາເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທັງແຍກໃຫ້ເຫັນການແຈກຢາຍທາງດ້ານຂໍ້ມູນ.
ດາວໂຫຼດເອກະສານສະບັບເຕັມ
Socio-economic Atlas of the Lao PDR

ພູມສາດສະແດງຜົນກ່ຽວກັບເຂດຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນ ສປປ ລາວ

ການ​ສຶກສາກ່ຽວກັບ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ​ແລະ ຄວາມ​ບໍ່ສະ​ເໝີພາບ​ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງນີ້​ແມ່ນ​ນຳ​ສະ​ເໜີຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ລະອຽດສູງກ່ຽວກັບ​ການ​ແຈກ​ຍາຍ​ດ້ານ​ສະຫວັດດີກາ​ນສັງຄົມ​ ຢູ່​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ, ຊຶ່ງ​ໄດ້​ກຳນົດ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ຜົນ​ການຄາດ​ຄະ​ເນ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນທີ່​ຂະໜາດນ້ອຍ​ມາ​ໂຮມ​ເຂົ້າກັນ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ​ການ​ສຳຫຼວດ ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ ​ແລະ ການ​ຊົມ​​ໃຊ້​ຢູ່​ລາວ​ປີ 2003 ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ການ​ສຳຫຼວດພົນລະ​ເມືອງ ​ແລະ ທີ່ຢູ່​ອາ​ໄສ​ປີ 2005.
ດາວໂຫຼດເອກະສານສະບັບເຕັມ
Socio-economic Atlas of the Lao PDR

ໂພສເຕິີ້

ໂພສເຕີ້ຕ່າງໆ ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນລະອຽດຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ທີ່ໄດ້ຈາກການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ ປີ 2005 ແລະ 2015

ໂພສເຕີ້ເຫຼົ່ານີ້ ນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນແຜນທີ່ ໃນການຄັດຈ້ອນເອົາບັນດາຕົວປ່ຽນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຈາກການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ ປີ 2015, ພ້ອມກັບຂໍ້ມູນແຜນທີ່ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຈາກບັນດາຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ປີ 2005.
- ການສຶກສາກ່ຽວກັບປະຊາກອນທີ່ເອື່ອຍອີງ
- ອັດຕາການລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນສຸດທິ
- ການຮູ້ໜັງສື
- ຄວາມທຸກຍາກ
- ແຫຼ່ງພະລັງງານ
- ສຸຂາພິບານ
- ຂອບເຂດຂອງລະບົບນິເວດກະສິກໍາ ແລະ ຊົນເຜົ່າ
ບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ປີ 2015
Results of population and housing census 2015

ໂພສເຕີ້ແຜນທີ່ກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂັ້ນບ້ານ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ ປີ 2005 ແລະ 2015

ໂພສເຕີ້ເຫຼົ່ານີ້ ນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນແຜນທີ່ຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂັ້ນບ້ານ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ ປີ 2015, ພ້ອມທັງສະພາບລວມ ທີ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຂອງບັນດາຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ປີ 2005.
- ການແຈກຢາຍຢູ່ຂອງພົນລະເມືອງ
- ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ
- ສຸກສາລາ
- ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ
- ນ້ຳປະປາ
- ຕະຫຼາດຕ່າງໆ
- ເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖີງໄດ້
ບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂັ້ນຕົ້ນຂອງການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ປີ 2015
Socio-economic Atlas of the Lao PDR

ບົດສັງລວມຂໍ້ມູນ

ບົດສັງລວມຂໍ້ມູນ ການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນລັດ

ບົດສັງລວມຂໍ້ມູນ ຂອງແຂວງ ນຳສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບຕົ້ນຕໍ ຈາກການຂຶ້ນບັນຊີໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນ ຂອງລັດ ຢູ່ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນຊ່ວງປີ 2016-2017 ຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ. ສໍາລັບແຂວງ ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ວຽງຈັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ອຸດົມໄຊ ທີ່ມີການປະເມີນຄຸນນະພາບການລົງທຶນ ທີ່ໄດ້ລວມເອົາຜົນ ຂອງການ ປະເມີນ ຄຸນນະພາບການລົງທຶນ ເຂົ້າມາ.

Provincial Factsheets

ນະໂຍບາຍໂດຍຫຍໍ້

ການສ້າງພື້ນທີ່ ເພື່ອປັບປຸງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນວິທະຍາສາດ-ການແລກປ່ຽນນະໂຍບາຍ ໃນ ສປປ ລາວ

ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ລະຫວ່າງ ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ. ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ຈຶ່ງໄດ້ມີກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນທາງດ້ານ "ວິທະຍາສາດ-ນະໂຍບາຍ" ຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນວັນທີ 13-14 ກຸມພາ 2014 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຖືວ່າ ທາງດ້ານຫຼັກການແມ່ນ ເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນທາງດ້ານເນື້ອໃນລະອຽດ ໃນທົ່ວປະເທດ. ທາງດ້ານວິຊາການກໍແມ່ນ ແນໃສ່ ໃນການຊອກຫາຄໍາຕອບຕໍ່ກັບບັນດາຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້: ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ບັນດາການນໍາໃນແຕ່ລະຂະແໜງການສາມາດ ຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງ ສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມຮູ້ໃໝ່ ຈາກການຄົ້ນຄວ້າທີ່ເປັນວິທະຍາສາດ? ແລະ ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ຈາກການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຂົາ ໃຫ້ແກ່ບັນດາການນໍາໄດ້ຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ? ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນທາງດ້ານ "ວິທະຍາສາດ-ນະໂຍບາຍ" ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມມືຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ໜ່ວຍງານ Policy Think Tank ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ, ແລະ ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາປະເທດ ຂອງສະວິສ (KFPE)
ດາວໂຫຼດເອກະສານສະບັບເຕັມ
ນະໂຍບາຍ ໂດຍຫຍໍ້: ການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ມີການປັບປຸງ ການແລກປ່ຽນດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ເປັນວິທະຍາສາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການສໍາປະທານທີ່ດິນ ແລະ ສັນຍາເຊົ່າ ໃນ ສປປ ລາວ

ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ຖືໄດ້ວ່າແມ່ນໄລຍະທີ່ ໄດ້ມີການລົງທຶນໃນຂະແໜງທີ່ດິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສູງພໍສົມຄວນ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນຖືກສ້າງໃຫ້ເປັນຄ່ານິຍົມວ່າ ທີ່ດິນແມ່ນກໍາລັງຖືກນໍາມາໃຊ້ ແລະ ມູນຄ່າຈາກການລົງທຶນດັ່ງກ່າວຈະສາມາດນໍາມາພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ແລະ ສາມາດນໍາມາຍົກລະດັບພື້ນຖານການຜະລິດໄດ້. ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ ເຫັນວ່າຍັງຂາດການຄຸ້ມຄອງທີ່ເປັນລະບົບ, ຂໍ້ມູນສາທາລະນະກ່ຽວກັບການເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນ ລວມເຖິງ ຂອດເຂດການວິເຄາະ, ການປຶກສາຫາລືທາງດ້ານເຕັກນິກ ພ້ອມກັບການເຮັດຕົວຈິງ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງເທົ່າທີ່ຄວນ. ສະນັ້ນ ການສັງລວມທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ ເຖິງຜົນຮັບຕົວຈິງທາງດ້ານລາຍລະອຽດ ຈໍານວນຂອງໂຄງການເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ການຂຶ້ນບັນຊີໂຄງການໃນຄັ້ງນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມີຂຶ້ນໃນປີ 2007 ແລະ 2011 ເຊິ່ງແມ່ນລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ BMZ/GIZ. ຈາກນັ້ນ ສູນ CDE ເປັນຜູ້ເຮັດການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ SDC.
ດາວໂຫຼດເອກະສານສະບັບເຕັມ
ນະໂຍບາຍ ໂດຍຫຍໍ້: ໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບຄວາມທຸກຍາກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ

ກອງທຶນສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແມ່ນຈໍາກັດ, ດັ່ງນັ້ນການແບ່ງປັນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການວາງແຜນພັດທະນາ. ວິທີການທົ່ວໄປທີ່ຈະເຮັດຂຶ້ນນີ້ ແມ່ນເພື່ອການປົວແປງ ການກະຈາຍ ການອາໄສຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກໃນ ແຜນທີ່, ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະກໍານົດ ເປົ້າຫມາຍຄວາມພະຍາຍາມ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນເຂດທີ່ມີສະພາບຂອງຄວາມທຸກຍາກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ແຕ່ວ່າວິທີການແບບນີ້ເຫັນວ່າຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຍັງສ່ຽງທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ຄວາມທຸກຍາກໃນວົງກວ້າງ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ຖືເປັນ ບ່ອນອີງໃນການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວິທີການລະອຽດໃນການເຮັດວິເຄາະຂໍ້ມູນແຜນທີ່ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງລະມັດລະວັງ ເຊີ່ງມັນສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ລັກສະນະລວມ ທີ່ບໍ່ສາມາດເບີ່ງເຫັນໄດ້ໃນທັນທີ. ສີ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດນຳໄປສູ່ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ດີກວ່າ, ມີຄວາມລະອຽດຊັດເຈນກວ່າ ໃນຮູບແບບແຜນທີ່ພູມສາດ ທີ່ແນໃສ່ເຂດມີຄວາມທຸກຍາກ, ແລະ ຍັງໃຫ້ເຫັນທາງດ້ານຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ການນຳເອົາຂໍ້ມູນແຜນທີ່ເຊື່ອມໂຍງໃສ່ກັບແຜນພັດທະນາອີກດ້ວຍ.
ດາວໂຫຼດເອກະສານສະບັບເຕັມ
ນະໂຍບາຍໂດຍຫຍໍ້: ເປົ້າໝາຍໃນການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກທີ່ ສປປລາວ

ອຸປະກອນດ້ານຂໍ້ມູນ

ເອກກະສານຂໍ້ມູນ 2015

ລາວ ດີຊາຍ ອິນໂຟ ສະໜັບສະໜູນ ການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານສໍາລັບການວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ການກໍານົດນະໂຍບາຍ ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ໂດຍຜ່ານ ການສົ່ງເສີມການພັດທະນາຂໍ້ມູນ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຂອງບັນດາຂະແໜງການຂອງລັດ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບຂັ້ນບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຕ່າງໆ. ລາວ ດີຊາຍ ອິນໂຟ ເປັນໂຄງການລິເລີ່ມໜື່ງແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ເຊິ່ງໄດ້ຮ່ວມກັບສິບກວ່າກົມ ຈາກ 6 ກະຊວງ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໂຄງການນີ້ແມ່ນໂດຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການຈາກ ສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) ມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ, ປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ ໂດຍມີສາມແຜນງານກິດຈະກໍາຫຼັກ ທີ່ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່.
ດາວໂຫຼດເອກະສານສະບັບເຕັມ
ເອກກະສານຂໍ້ມູນ 2015

ແຜ່ນພັບ ປີ 2013

ແຜ່ນພັບນີ້ ນໍາສະເໜີສະພາບຂອງໂຄງການ ລາວ ດີຊາຍ ອິນໂຟ ໃນປີ 2013 ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ. ມັນໄດ້ຮວບຮວມເອົາຂໍ້ມູນທົ່ວໄປທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຄູ່ມືແນະນໍາໃນການເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້.
ດາວໂຫຼດເອກະສານສະບັບເຕັມ
ແຜ່ນພັບ ປີ 2013

ຄຳແນະນຳ ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື

ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນອອນລາຍຂອງໂຄງການ

ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນອອນລາຍຂອງໂຄງການ. ຄູ່ມືສະບັບນີ້ສະໜອງຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ ລາວ ດີຊາຍ ອິນໂຟ.
ດາວໂຫຼດເອກະສານສະບັບເຕັມ
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນອອນລາຍຂອງໂຄງການ

ການລາຍງານຂ່າວສານ

ແຜນທີ່ກະສິກໍາ ເຫຼັ້ມໄໝ່ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະຈັດພິມ

ປື້ມແຜນທີ່ກະສິກໍາ ເຫຼັ້ມໄໝ່ ຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 1999-2011 ຈະຖືກນໍາສະເໜີ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2018 ນີ້ ເຊິ່ງຈະມີພິທີເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການທີ່ ໂຮງແຮມ ແລນມາກ ແມ່ຂອງ ຣີເວີຊາຍ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ປື້ມແຜນທີ່ເຫຼັ້ມໄໝ່ນີ້ ແມ່ນຜົນງານຈາກການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກປ) ແລະ ສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ ທີ່ໄດ້ຮວບຮວມເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຈາກການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທັງສອງຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງມັນປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ (ຂໍ້ມູນແຜນທີ່) ທີ່ນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນເຕັກນິກຂອງຂະແໜງການ ກະສິກໍາທີ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ລະອຽດທີ່ສຸດ. ໃນນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ສະໜອງຂໍ້ມູນແຜນທີ່ລົງເລິກທາງດ້ານສະພາບລວມຂອງຂະແໜງກະສິກໍາພາຍໃນປະເທດ ເທົ່ານັ້ນ, ມັນຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນລັກສະນະພາບທາງວົງກວ້າງທີ່ເຫັນໄດ້ ສະພາບຂອງການປ່ຽນແປງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການສໍາຫຼວດກະສິກໍາ ຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ.
ຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ສາມາດເຂົ້້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການນໍາສະເໜີ ໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ ໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2018 ເວລາ 08.30-12.00 ໂມງ ທີ່ ໂຮງແຮມ ແລນມາກ ແມ່ຂອງ ຣີເວີຊາຍ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
A new atlas for the Lao PDR about to be published

ການເປີດຕົວລາຍງານການວິເຄາະຄວາມທຸກຍາກປີ 2015

Launching of the Poverty analysis report 2015

ພິທີເຊັນສັນຍາ ລາວ ດີຊາຍ ອິນໂຟ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະທີສາມຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ

ລັດຖະບານຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ ໄດ້ລົງນາມເຊັນສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງສະໜັບສະໜູນ ລາວ ດີຊາຍ ອິນໂຟ ຊຶ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຈະເປັນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ ການສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນ ແລະ ການກຳນົດນະໂຍບາຍ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຣູດ ຮູເບີ (Ruth Huber), ຫົວໜ້າອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ແຫ່ງປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ ປະຈຳພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ (SDC) ເປັນຜູ້ລົງນາມເຊັນສັນຍາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2014. SDC ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ໂຄງການ ລາວ ດີຊາຍ ອິນໂຟ ແຕ່ປີ 2009, ສືບຕໍ່ຈາກ “ປື້ມແຜນທີ່ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ” (2006–2009). ຊຶ່ງໂຄງການໃນໄລຍະ 3 ນີ້ ລາວ ດີຊາຍ ອິນໂຟ ແມ່ນຈະໄດ້ເພີ້ມທະວີຂໍ້ມູນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕັດສິນບັນຫາອັນເປັນພື້ນຖານທີ່ຕິດພັນກັບບັນຫາການພັດທະນາຂອງປະເທດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຈາກ ສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ. ທືນທີ່ໃຊ້ໃນໄລຍະທີສາມແມ່ນ 4.2 ລ້ານ ໂດລາ (ປະມານ 33.8 ຕື້ ກີບ).
Signing Ceremony Lao DECIDE info officially enters third phase

ພິທີເປີດການນຳໃຊ້: ເວທີແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານລະຫວ່າງຂະແໜງການ ລາວ ດີຊາຍ ດິນໂຟ

ຂ່າວໜັງສືພິມ
ຂ່າວໂທລະພາບ
Lao web-based information sharing system kicks off

ວິດີໂອໂຄສະນາ