Lao DECIDE Info - ຂໍ້ມູນສຳລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ລົງຊື່ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ ລົງທະບຽນ
English
MapViewer
MapViewer ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເບິ່ງ ແລະ ປຽບທຽບກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດທີ່ເປັນເນື້ອຫາຂອງແຜນທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ເລືອກເອົາອອກມາເບິ່ງໃນຂອບເຂດລັກສະນະຮູບການທີ່ກວ້າງຂວາງ ເຊິ່ງມີການ ເຊື່ອມໂຍງກັບສະພາບເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະຊາກອນລາວ, ຮູບແບບການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ການລົງທືນດ້ານທີ່ດິນ. ແຜນທີ່ທັງໝົດແມ່ນ ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນທາງສະຖິຕິຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.
MapViewer preview
DECIDE GIS
ລະບົບງານການນຳໃຊ້ ຈີໄອເອສ GIS ອອນລາຍນ໌ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຜູ້ນຳໃຊ້ ໃນການສຳຫຼວດ ແລະ ວິເຄາະຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຂໍ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການກະສິກຳ ແລະ ການລົງທຶນໃນຮູບກຣາຟິກທາງພູມີປະເທດ. ເຄື່ອງມືນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ ຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ ຮູບກຣາຟິກຂອງແຜນທີ່ ທີ່ມີຫົວຂໍ້ແຕກຕ່າງກັນ, ສາມາດສ້າງແຜ່ນທີ່ ເປັນຂອງສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ຕາມຫົວຂໍ້ ແລະ ບໍລິເວນເຂດຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຍັງໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການນຳ ໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ເປັນພື້ນທີ່ອານາເຂດທີ່ກວ້າງໄກເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເນື້ອຫາໃຈຄວາມ. ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ສາມາດດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນຮູບກຣາຟິກພື້ນທີ່ອານາເຂດທີ່ກວ້າງໄກ ດັ່ງກ່າວໄດ້ຈາກ DECIDE GIS.
DECIDE GIS preview
StaTable
ປະຕູເຂົ້າໄປສູ່ຂໍ້ມູນທາງສະຖິຕິ Statable ເປີດທາງໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ສາມາດນຳໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍ ລະຫວ່າງການຊອກຄົ້ນຫາ ແລະ ການເລືອກຂໍ້ມູນທາງສະຖິຕິຕາມຫົວຂໍ້ ແລະ ເຂດພູມສັນຖານ ຈາກນັ້ນກໍ່ສາມາດ ດາວໂຫຼດເອົາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຄົງທີ່ ເຊິ່ງໄດ້ເລືອກເອົາໄວ້ຕາມຄວາມຫຼາກຫຼາກໃນຂັ້ນຕອນ ຂອງການສະຫຼຸບເອົາຂໍ້ມູນໄປລວມກັນ.
Statable preview
Metadata
Metadata ເຄື່ອງມືຊອກຄົ້ນຫາໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ໃນການຊອກຫາ ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງຕາຕະລາງ ຫຼື ຂໍ້ມູນດ້ານພື້ນທີ່ອານາເຂດ ທີ່ກວ້າງໄກທີ່ມີການຄວບຄຸ້ມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນ ສປປ ລາວ. Metadata ເຄື່ອງມືຊອກຄົ້ນຫາຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນເບື້ອງຫຼັງ ກ່ຽວກັບຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ມີ ແລະ ບົ່ງບອກໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ເປັນກຳມະສິດຂອງຂໍ້ມູນນັ້ນ ຈາກນັ້ນ ກໍ່ສາມາດດາວໂຫຼດ ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງສິ່ງທີ່ຕ້ອງການໃນການຄົ້ນຫາ.
Metadata preview