Lao DECIDE Info - ຂໍ້ມູນສຳລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ລົງຊື່ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ ລົງທະບຽນ
English
MapViewer
MapViewer ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເບິ່ງ ແລະປຽບທຽບກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດທີ່ເປັນເນື້ອຫາຂອງແຜນທີ່ຕ່າງໆທີ່ເລືອກ ເອົາອອກມາເບິ່ງໃນຂອບເຂດລັກສະນະຮູບການທີ່ກວ້າງຂວາງ ເຊິ່ງມີການ ເຊື່ອມໂຍງກັບສະພາບເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະຊາກອນລາວ, ຮູບແບບການຜະລິດກະສິກຳ ແລະການລົງທືນດ້ານທີ່ດິນ. ແຜນທີ່ທັງໝົດແມ່ນ ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນທາງສະຖິຕິຂອງລັດຖະບານ ສປປລາວ.
MapViewer preview
DECIDE GIS
ລະບົບງານການນຳໃຊ້ ຈີໄອເອສ GIS ອອນລາຍນ໌ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຜູ້ນຳໃຊ້ ໃນການສຳຫຼວດ ແລະວິເຄາະຄວາມຫຼາກ ຫຼາຍທາງດ້ານຂໍ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການກະສິກຳ ແລະການລົງທຶນ ໃນຮູບກຣາຟິກທາງພູມມີປະເທດ. ເຄື່ອງມືນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ ຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ ຮູບກຣາຟິກຂອງແຜນທີ່ ທີ່ມີຫົວຂໍ້ແຕກຕ່າງກັນ, ສາມາດສ້າງແຜ່ນທີ່ ເປັນຂອງສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ຕາມຫົວຂໍ້ ແລະບໍລິເວນເຂດ ຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຍັງໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການນຳ ໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ເປັນພື້ນທີ່ອະນາເຂດທີ່ກ້ວາງໄກ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເນື້ອຫາໃຈຄວາມ. ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ສາມາດດາວນ໌ໂຫຼດຂໍ້ມູນຮູບກຣາຟິກພື້ນທີ່ອະນາເຂດທີ່ກ້ວາງໄກ ດັ່ງກ່າວໄດ້ຈາກ DECIDE GIS.
DECIDE GIS preview
StaTable
ປະຕູເຂົ້າໄປສູ່ຂໍ້ມູນທາງສະຖິຕິ Statable ເປີດທາງໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ສາມາດນຳໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໃຫ້ຄວາມສະດວກ ສະບາຍລະຫວ່າງການຊອກຄົ້ນຫາ ແລະການເລືອກຂໍ້ມູນທາງສະຖິຕິຕາມຫົວຂໍ້ ແລະເຂດພູມສັນຖານ ຈາກນັ້ນກໍ່ສາມາດ ດາວນ໌ໂຫຼດເອົາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຄົງທີ່ ເຊິ່ງໄດ້ເລືອກເອົາໄວ້ຕາມຄວາມຫຼາກຫຼາກໃນຂັ້ນຕອນ ຂອງການສະຫຼຸບເອົາຂໍ້ມູນໄປລວມກັນ.
Statable preview
Metadata
Metadata ເຄື່ອງມືຊອກຄົ້ນຫາໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ໃນການຊອກຫາ ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງຕາຕະລາງ ຫຼື ຂໍ້ມູນດ້ານພື້ນທີ່ອະນາເຂດ ທີ່ກ້ວາງໄກທີ່ມີການຄວບຄຸ້ມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ ສປປລາວ. Metadata ເຄື່ອງມືຊອກຄົ້ນຫາຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນເບື້ອງຫຼັງ ກ່ຽວກັບຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ມີ ແລະບົງບອກໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ເປັນກຳມະສິດຂອງຂໍ້ມູນນັ້ນ ຈາກນັ້ນ ກໍ່ສາມາດດາວນ໌ໂຫຼດ ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງສິ່ງທີ່ຕ້ອງການໃນການຄົ້ນຫາ.
Metadata preview